ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเทศราชเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ทำให้นครเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ถูกลดบทบาทลงมาเป็นหัวเมืองหนึ่งในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๓ ทางราชการได้ตั้งชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดพระธาตุศรีจอมทอง ให้เป็นเมืองหนึ่ง โดยใช้ชื่อ "แขวงจอมทอง" และให้ใช้ชื่อเรียกตามตำนานวัดพระศรีจอมทอง(ปัจจุบันยกระดับเป็น วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) แขวงจอมทอง มีพื้นที่ปกครอง ๔ แคว้น คือ แคว้นบ้านหลวง แคว้นสองแคว แคว้นเตี๊ยะ แคว้นบ้านแปะ ต่อมากระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลบ้านหลวงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕ ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙  โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  เป็นต้นไป ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖


ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ความหมาย
ดวงตราเทศบาลตำบลบ้านหลวงเป็นรูปวงกลมล้อมรอบภายในเป็นภาพพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย เสมือนการได้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชดำรัสและรอยพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เป้าประสงค์
1. สร้างเสริม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา  การรับบริการสาธารณะ   การรับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง และเท่าทันทุก ๆ หมู่บ้าน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน
5. เพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ
6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7. ให้ประชากรได้รับการจัดสรรน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานของภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
8. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ทุกครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
9. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังไฟฟ้า
ตลอดทั้งการคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs
11. เพื่อให้ระบบการบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
12. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป
13. การพัฒนาประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

จุดมุ่งหมาย (Purpose)
1. สร้างเสริม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา  การรับบริการสาธารณะ   การรับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง และเท่าทันทุก ๆ หมู่บ้าน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน
5. เพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ
6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7. ให้ประชากรได้รับการจัดสรรน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานของภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
8. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ทุกครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
9. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังไฟฟ้า
ตลอดทั้งการคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs
11. เพื่อให้ระบบการบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
12. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป
13. การพัฒนาประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กร


สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมทองประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ 65 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 364 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ36.4 ของเนื้อที่ทั้งอำเภอ (อำเภอจอมทองมีเนื้อที่ 1,055.2 ตารางกิโลเมตร )

อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้            ติดต่อ ตำบลดอยแก้ว   และ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก   ติดต่อ ตำบลข่วงเปา    และ  ตำบลสบเตี๊ยะอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก      ติดต่อ ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา และตำบลกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลบ้านหลวงมีที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ มีน้ำตกที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอจอมทอง
-  พื้นที่ราบ      หมู่ที่ 1,2,3,4,13
-  พื้นที่เชิงเขา   หมู่ที่  10,11,12,14,16,20,21
-  พื้นที่ตั้งบนเขา ( เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ )  หมู่ที่ 5,6,7,8,9,15,17,18,19,22,23

ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

สถานีโทรคมนาคม  ๒ แห่ง สถานีเรดาร์ดอยอินทนนท์ ,สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ที่ หมู่ ๗

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน เทศบาลตำบลบ้านหลวงมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ เป็นเส้นทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๙ ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่มเป็นเส้นทางสู่    ดอยอินทนนท์ ถนนภายในหมู่บ้าน จะเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับหมู่บ้านอยู่ในภูเขาจึงเป็นถนนที่คดเคี้ยว ขรุขระมากในบางหมู่บ้าน จะไม่มีทางรถยนต์เข้าสู่หมู่บ้านการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน     จะมีความลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝน
-       ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง     จำนวน    ๒       สาย
สภาพ ถนน  เป็นถนนลาดยาง  จำนวน  ๒  สาย  ระยะทาง   ๕๗  กิโลเมตร
-       ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  จำนวน  ๖   สาย
สภาพถนน  เป็นถนนลาดยาง  จำนวน  ๑  สาย  ระยะทาง   ๒   กิโลเมตร
เป็นถนนลูกรัง     จำนวน  ๕  สาย  ระยะทาง   ๕๒  กิโลเมตร
-       ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล   จำนวน   ๔๓   สาย
สภาพ ถนน  เป็นถนนคอนกรีต  จำนวน  ๓๑  สาย  ระยะทาง   ๗๑   กิโลเมตร
สภาพ ถนน  เป็นถนนลูกรัง จำนวน  ๑๒   สาย  ระยะทาง   ๔๗   กิโลเมตร
ประปา
มีหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  ๗   แห่ง   ประกอบด้วย
๑. หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย
๒. หมู่ที่ ๑๑ บ้านเมืองกลาง
๓. หมู่ที่ ๑๓  บ้านน้ำลัด
๔. หมู่ที่ ๑๔  บ้านปะ  (ประปาของกรมอนามัย)
๕. หมู่ที่ ๑๖  บ้านตาดมื่น  (ประปาขนาดเล็กของกรมอนามัย)
๖. หมู่ที่ ๒๐  บ้านน้ำตกแม่กลาง
๗. หมู่ที่ ๒๑  บ้านกู่ฮ่อสามัคคี
ระบบประปาภูเขา
๑.  หมู่ที่ ๕  บ้านขุนยะ
๑.๑  บ้านห้วยปูลิง
๑.๒  บ้านห้วยฮากเกี๊ยะ
๑.๓  บ้านตีนตก
๒.  หมู่ที่ ๖  บ้านป่าแขม
๒.๑  บ้านป่าแขม
๒.๒  บ้านสบแอบ
๒.๓  บ้านใหม่
๒.๔  บ้านตีนผา
๒.๕  บ้านสบแอบใน
๓.  หมู่ที่ ๗  บ้านขุนกลาง
๓.๑  บ้านขุนกลางเหนือ
๓.๒  บ้านขุนกลางใต้
๔.  หมู่ที่ ๘  บ้านผาหมอน
๔.๑  บ้านผาหมอน
๔.๒  บ้านผาหมอนใหม่
๕.  หมู่ที่ ๙  บ้านเมืองอาง
๕.๑  บ้านเมืองอาง
๕.๒  บ้านแม่ป่าก่อ
๕.๓  บ้านห้วยน้ำปี่
๕.๔  บ้านแม่ลา
๕.๕  บ้านห้วยน้ำอุ่น
๕.๖  บ้านหล่ายห้วย
๖.  หมู่ที่ ๑๒  บ้านหัวเสือ
๖.๑  บ้านหัวเสือ
๖.๒  บ้านแม่ยะ
๗.   หมู่ที่ ๑๕  บ้านแม่ปอน
๗.๒  บ้านแม่ปอน
๗.๓  บ้านห้วยวอก
๗.๔  บ้านสันดินแดง
๗.๕  บ้านกลาง
๘.   หมู่ ๑๗  บ้านแม่กลางหลวง
๘.๑  บ้านแม่กลางหลวง
๘.๒  บ้านอ่างกาน้อย
๘.๓  บ้านสบหาด
๙.    หมู่ที่ ๑๘  บ้านแม่ยะน้อย
๑๐.  หมู่ที่ ๑๙  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
๑๑.  หมู่ที่ ๒๒  บ้านหนองหล่ม
๑๒.  หมู่ที่ ๒๓  บ้านห้วยเฮี๊ยะใหม่
๑๒.๑ บ้านเด่น
๑๒.๒ บ้านสัน
๑๒.๓ บ้านห้วยหลวง

ไฟฟ้า
การบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำอยู่ ๒ แห่ง คือ โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำน้ำตกแม่กลาง โดยมี เครือข่ายเชื่อมกับสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอำเภอจอมทอง
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้เต็มพื้นที่
๑. หมู่ที่  ๑  บ้านแท่นคำ                            ๗.   หมู่ที่  ๑๑  บ้านเมืองกลาง
๒. หมู่ที่  ๒  บ้านลุ่มใต้                              ๘.   หมู่ที่  ๑๓  บ้านน้ำลัด
๓. หมู่ที่  ๓  บ้านหลวง                              ๙.   หมู่ที่  ๑๔  บ้านปะ
๔. หมู่ที่  ๔  บ้านแม่กลาง                         ๑๐.  หมู่ที่ ๑๖   บ้านตาดมื่น
๕. หมู่ที่  ๗  บ้านขุนกลาง                         ๑๑.  หมู่ที่ ๒๑  บ้านกู่ฮ้อสามัคคี
๖. หมู่ที่  ๑๐ บ้านแม่หอย                         ๑๒.  หมู่ที่ ๒๒   บ้านหนองหล่มแชร์หน้านี้: