เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 061-3982997, 088-9683995

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางกฤษณา ชีวาชุติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 084-3785570

งานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายอาทิตย์ ยุบยำเเสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวศกุนตลา ตุ้ยมูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกมลชนก ประนันไชย

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 064-4936449

นางสาวจีราวรรณ ตุงตามชาติ

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-4565496

นายจอมพง ประสงค์พนา

คนงานทั่วไป
โทร 095-7803605

นางสาววรรณิกา พรหมตันใจ

คนงานทั่วไป
โทร 064-7260702

นางศรี พิทักษ์สกุลไพร

คนงานทั่วไป
โทร 062-30454467

นายมนตรี สถิตป่าแขม

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 082-0799855

นางสาวปวริศา วงค์เทพ

ช่วยงานสำนัดปลัด
โทร 064-4927932

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนฤมล ปินทยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 097-9583742

นายเริงชัย จอมนที

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 082-6988636

งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวอังคณา จินาวัง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 095-749854

นายศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 081-5308793

นายสุริยนต์ พงษ์สถิตบวร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร 093-3140699

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางแพรวพรรณ มหาภูผานิล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร 087-1772855

นางสาววิมลพรรณ จินะอินทร์

คนงานทั่วไป
โทร095-4316957, 099-2049752

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานนิติการ งานทะเบียนราษฎรฯ

นิติกร

นางสาวณัฐปาณี ดุเจโต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-3096713

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ

พ.อ.อ.สรายุทธ สุขสมโสตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร 082-9639419

นายสาคาดี เกียรติอนุสรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 080-1287523

นายกีรติกุล ต๊ะมัง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 080-9138493

นายบุญเลิศ ปันถา

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร 063-0747919

นายอำนาจ สุขล้วน

พนักงานวิทยุ
โทร 064-4262816

นายธัญยธรณ์ พิทักษ์สกุลไพร

คนงานทั่วไป
โทร082-1909172

นายวรพงษ์ สิทธิลิขิตกุล

คนงานทั่วไป
โทร 098-7862433

นายสงกรานต์ ยงเมธากิตติคุณ

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 065-5563060

นายชานนท์ ปันเจิง

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 083-9399273

นายแหม่จา นาตยาทัย

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 098-7871594

นายสมบูรณ์ แก้วมา

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 064-9854274

นายไกรสร วิริยะวนา

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 080-8949984

นายชนะรัตน์ กานต์พิสิษฐ์

ช่วยงานสำนัดปลัด
โทร.097-9571259

งานการเจ้าหน้าที่

นายจักรพันธ์ คำวัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 089-8353955

นางสาวเบญญทิพย์ ตื้อบุญธรรม

คนงานทั่วไป
โทร 088-2690646

นางสาวอุบลวรรณ เเก้วสิทธิ์

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร. 064-4927932

งานส่งเสริมการเกษตร

นายสมภิต กองใจ

คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร 080-1263042

นายใสทอง จ่อวาลู

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร 089-8581787

นายเมธา พิทักษ์สกุลไพร

คนสวน
โทร 062-30454467