logo

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลบ้านหลวง

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร 053033618-9 โทรสาร 053114370
Email: banluang0120@gmail.com