หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 02 Jun 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างทำตรายาง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างทำโลอัพ Smart Health พร้อมขาตั้งตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(Long Term CareLTC and Smart Health) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างทำตรายาง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เดิมที่เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง (หย่อมบ้านแม่หอยใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายลำน้ำแม่ยะ(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถไถฟาร์ม) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ซื้อวัสดุจราจรตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care LTC and Smart Health) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อวัดสดุกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ TB EXT HDDWD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ TB EXT HDDWD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) รายใหม่ ปี๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) รายใหม่ ปี๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแกนนำสุขภาพครอบครัวร่วมใจเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
ซื้อซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จำนวน 114 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยง-๒๘๐๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Feb 2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 07 Feb 2023
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Feb 2023
จ้างทำป้ายไวนิล ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๙๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
จ้างก่อสร้างขยายสะพานลำน้ำแม่กลางบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2023
จ้างก่อสร้างขยายสะพานลำน้ำแม่กลางบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อชุดฝึกทักษะการแปรงฟัน (แปรงฟัน/แก้วน้ำ) และยาสีฟัน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ป่าก่อ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ 27 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลักกิโลเมตร ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด หลักกิโล แม่กลางหลวง พร้อมติดตั้ง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2022
จ้างจัดทำอาหารเมื้อเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส บ้านผาหมอน หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างจัดทำอาหารเมื้อเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยก๊างไฟ กลับสู่สภาพเดิม หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๖๑๖ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาทำอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ซื้ออะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
จ้างปะยางในรถบรรทุก ทะเบียน 82-9996 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถไถฟาร์ม) หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2022
จ้างเหมารถตู้สำหรับใช้รับ - ส่ง คณะศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๙ แห่ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงไมค์ลอย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สายทาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบ้านมั่นคงชนบท ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน(ภายใน) หมายเลข ๐๕๓-๐๓๓-๖๑๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อรับ - ส่งผู้เข้าร่วมประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและในส่วนที่ผิวถนนลื่นโดยใช้หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๐, ๑๓, ๑๕ และ หมู่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์สายด่วน เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2022
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินการสำรวจข้อมูลภาคสนามบางส่วนเพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๗๑๘๙ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างทำป้ายพลาสวูด โอ๊ะมื่อโชเปอ มึกะโกล๊ะ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล เลขทะเบียน ยฉ ๘๒๕๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเปลี่ยนยอดมะม่วงเพื่อเสริมทักษะสร้างรายได้ หมู่ ๑๔ บ้านปะ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๓ x ๓ เมตร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ไฟประดับสถานที่ เต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาด ตามโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
จ้างทำตรายาง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ตกแต่งเวที ตกแต่งเต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาดโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๗๑๘๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ตกแต่งเวที ตกแต่งเต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาดโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๓x๑ เมตร โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (เคมีแห้ง) โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมลำเหมืองวังควาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ และ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกน ๓๗๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๗ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งทดแทนอันเดิมที่ชำรุด สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน งกน ๓๗๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๗ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและในส่วนที่ถนนลื่นโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๗, ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 01 Jul 2022
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
ซื้อวัสดุปรับปรุงลำเหมืองแม่ปอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2022
จ้างทำตรายางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อหมึก OKI รุ่น ฺ432/ฺ412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2022
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียง เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2022
ลานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 Apr 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙,๔๒๐-๕๙-๐๐๒๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) สำหรับปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๙-๖๕-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยฉ ๘๒๕๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อชุดตรวจไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย Antigen (Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์บ้านแม่กลางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ช่วงอายุ ๒-๖ ปี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๖๖๓๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสนามกีฬาบ้านอ่างกาน้อย หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022