หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อหมึก OKI รุ่น ฺ432/ฺ412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2022
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียง เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2022
ลานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 Apr 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙,๔๒๐-๕๙-๐๐๒๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) สำหรับปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๙-๖๕-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยฉ ๘๒๕๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อชุดตรวจไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย Antigen (Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์บ้านแม่กลางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ช่วงอายุ ๒-๖ ปี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๖๖๓๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสนามกีฬาบ้านอ่างกาน้อย หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022