หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านกู่ฮ่อสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-3577 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ การตรวจประเมินเชิงลึกคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ๓๑๕ ลิตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ลำเหมืองตาดมื่น หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๑.๐๔ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๕๗ สายทางหน้าโรงเรียน บ้านขุนยะ - ป่าช้า หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๕๗ สายทางหน้าโรงเรียน บ้านขุนยะ - ป่าช้า หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2024
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๘,๔๒๐-๕๙-๐๐๓๑,๔๒๐-๖๓-๐๐๓๕,๔๒๐-๖๓-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๕๗ สายทางหน้าโรงเรียน บ้านขุนยะ - ป่าช้า หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา (Smart Kid) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๕๗ สายทางหน้าโรงเรียน บ้านขุนยะ - ป่าช้า หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Apr 2024
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ลำเหมืองตาดมื่น หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๑.๐๔ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Apr 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ?MOI Waste Bank WeeKมหาดไทยปักธงประกาศ ความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ? จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-53-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2024
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง (เดือนเมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จุดห้วยกลางผา (หย่อมบ้านแม่กลางหลวง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน (เดือนเมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน และบันไดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม (เดือนเมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและบันไดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างทำรูปพร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าหย่อมบ้านสบหาด หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2024
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๖๖๓๖ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2024
จ้างเหมาค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน รวมค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน และทำความสะอาด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนแม่ยะน้อย - ขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
จ้างเหมาค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน รวมค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน และทำความสะอาด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนแม่ยะน้อย - ขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าหย่อมบ้านสบหาด หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าหย่อมบ้านสบหาด หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หาด หมู่ที่ ๒๑ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2024
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง วีโก้ หมายเลขทะเบียน ขท- 541 เชียงใหม่ จำนวน 1คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและบันไดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและในส่วนที่ผิวถนนลื่นโดยใช้หินคลุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนแม่ยะน้อย - ขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนแม่ยะน้อย - ขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนขุนยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนแม่ยะน้อย - ขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนขุนยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ชนิดติดตั้งภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดถ้ำห้วยกว๋าว หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2024
ซื้อตลับหมึกพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-63-0012 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
จ้างกู้ข้อมูล และติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่มีอยู่เดิมของเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนบนดอย) ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Feb 2024
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน 15 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หาด หมู่ที่ ๒๑ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หาด หมู่ที่ ๒๑ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2024
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณตะกอนดินทรายรวม ๓,๑๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนบนดอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ Toyota Hilux Vigo หมายเลขทะเบียน ขท-541 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนบนดอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้สำหรับเก็บอาหารและถ้วยชาม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนบนดอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนบนดอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้สำหรับเก็บอาหารและถ้วยชาม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมฝาผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้สำหรับเก็บอาหารและถ้วยชาม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้สำหรับเก็บอาหารและถ้วยชาม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมฝาผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้สำหรับเก็บอาหารและถ้วยชาม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ซื้อวัสดุอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ซื้อวัสดุอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ซื้อวัสดุอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโซนผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้อของรางวัล สำหรับการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ตามโครงการจัดงานพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ แห่ง (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ แห่ง (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างสำรวจ ออกแบบ และรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตาม โครงการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2023
ซื้อโลชั่นทากันยุง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล ขนาด ๕๐๐ มล.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
จ้างทำมงกุฎ สายสะพาย ตามโครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และของดีจ๋อมตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
ซื้อยางนอกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3577 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2023
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวน ริ้วขบวน การแสดงในขบวน อุปกรณ์การในประกอบขบวน ระบบไฟแสงสีเสียง พร้อมคนเดินขบวน จำนวน 200 คน ในรูปแบบศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของดีตำบลบ้านหลวง ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของดีจ๋อมตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ (กองสาธารสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศพด.น้ำตกแม่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลางประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำห้วยแก๊ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเมืองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารเช้าและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๒๕o คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งต ๗๑๘๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๖-๐๓๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Nov 2023
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ3840x2160 พิกเซล เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๖-๐๓๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๖-๐๓๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Oct 2023
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๖-๐๓๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน 17 Oct 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2023
จ้างติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟประดับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านขุนกลาง 25 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชื่อมต่อบ้านนายไกรสร แซ่วะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ยะน้อย 25 Sep 2023
ก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าหย่อมบ้านสบหาด หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย 25 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ 25 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ 25 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านป่าแขมใหม่ ? โบสถ์บ้านใหม่ป่าแขม ต่อถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๖ บ้านป่าแขม 25 Sep 2023
ก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หาด หมู่ที่ ๒๑ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี 25 Sep 2023
จ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ สายทาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเมืองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยง-๒๘๐๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุอุปกณ์ในการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
จ้างถ่ายเอกสารตามโครงการฟื้นฟูความรู้ ผู้ดูแล (Care giver) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อประปาพีวีซี และวางท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อเข็มขัดเชฟตี้แบบครึ่งตัว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อประปาพีวีซี และวางท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านหลวง จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างเสริมตลิ่ง เรียงหินยาแนว(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อประปาพีวีซี และวางท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง เดินทางไปทัศนศึกษาของศูน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๗๗ สายทางแยกแม่ป่าก่อ -โรงผักอินทรีย์ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวงฯ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2023
ซื้อหัวบุก ตามโครงการส่งเสริมการปลูกบุกให้กับกลุ่มผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างทำระบบ LINE OA(Data Center)โดยมีขั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแผนที่ทำแล้วให้สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อSSA ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PICE GEN3 X4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถไถฟาร์ม) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้รับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองผาอูฐ เชื่อมต่อรางระบายน้ำตัว U เดิม หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พนังข้างสูง ๑.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๗๗ สายทางแยกแม่ป่าก่อ -โรงผักอินทรีย์ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวงฯ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๗๗ สายทางแยกแม่ป่าก่อ -โรงผักอินทรีย์ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวงฯ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2023
ซื้อหัวบุก ตามโครงการส่งเสริมการปลูกบุกให้กับกลุ่มผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ การตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่(รอบที่ ๒) คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๗๗ สายทางแยกแม่ป่าก่อ -โรงผักอินทรีย์ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวงฯ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 09 Jun 2023
ซื้อกระเบื้อง ครอบกระเบื้อง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 02 Jun 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างทำตรายาง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างทำโลอัพ Smart Health พร้อมขาตั้งตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(Long Term CareLTC and Smart Health) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างทำตรายาง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เดิมที่เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง (หย่อมบ้านแม่หอยใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายลำน้ำแม่ยะ(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถไถฟาร์ม) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ซื้อวัสดุจราจรตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม เดือนเมษายน - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care LTC and Smart Health) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อวัดสดุกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ TB EXT HDDWD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ TB EXT HDDWD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) รายใหม่ ปี๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) รายใหม่ ปี๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแกนนำสุขภาพครอบครัวร่วมใจเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2023
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านหลวงเกมส์ (โซนขุนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
ซื้อซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จำนวน 114 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยง-๒๘๐๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Feb 2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 07 Feb 2023
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำยบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slap Type) ตอม่อชนิดฐานแผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ (หย่อมบ้านฮากเกี๊ยะ จุดนาดวงดาว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Feb 2023
จ้างทำป้ายไวนิล ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๙๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
จ้างก่อสร้างขยายสะพานลำน้ำแม่กลางบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2023
จ้างก่อสร้างขยายสะพานลำน้ำแม่กลางบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อชุดฝึกทักษะการแปรงฟัน (แปรงฟัน/แก้วน้ำ) และยาสีฟัน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง (การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ป่าก่อ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ 27 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลักกิโลเมตร ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด หลักกิโล แม่กลางหลวง พร้อมติดตั้ง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2022
จ้างจัดทำอาหารเมื้อเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส บ้านผาหมอน หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างจัดทำอาหารเมื้อเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยก๊างไฟ กลับสู่สภาพเดิม หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๖๑๖ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขย ๑๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาทำอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ซื้ออะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
จ้างปะยางในรถบรรทุก ทะเบียน 82-9996 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถไถฟาร์ม) หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2022
จ้างเหมารถตู้สำหรับใช้รับ - ส่ง คณะศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโรงน้ำดื่มชุมชน-บ้านนายพรพจน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ลำเหมืองวังควาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๐.๖๒ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๐.๙๒ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๖-๐๐๑ สายทางบ้านปะ-แม่ปอนใน จุดต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๙ แห่ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงไมค์ลอย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สายทาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบ้านมั่นคงชนบท ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน(ภายใน) หมายเลข ๐๕๓-๐๓๓-๖๑๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อรับ - ส่งผู้เข้าร่วมประชุม และสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและในส่วนที่ผิวถนนลื่นโดยใช้หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๐, ๑๓, ๑๕ และ หมู่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์สายด่วน เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2022
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หอย (หย่อมห้วยก๊างไฟ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินการสำรวจข้อมูลภาคสนามบางส่วนเพื่อนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๗๑๘๙ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างทำป้ายพลาสวูด โอ๊ะมื่อโชเปอ มึกะโกล๊ะ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล เลขทะเบียน ยฉ ๘๒๕๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเปลี่ยนยอดมะม่วงเพื่อเสริมทักษะสร้างรายได้ หมู่ ๑๔ บ้านปะ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๓ x ๓ เมตร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ไฟประดับสถานที่ เต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาด ตามโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
จ้างทำตรายาง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ตกแต่งเวที ตกแต่งเต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาดโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๗๑๘๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี ประดับดอกไม้ ตกแต่งเวที ตกแต่งเต็นท์พิธี รวมวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง รื้อถอนและทำความสะอาดโครงการธรรมสัญจร ส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๓x๑ เมตร โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (เคมีแห้ง) โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมลำเหมืองวังควาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเสือ และ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกน ๓๗๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๗ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งทดแทนอันเดิมที่ชำรุด สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน งกน ๓๗๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๗ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและในส่วนที่ถนนลื่นโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๗, ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ แห่ง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 01 Jul 2022
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
ซื้อวัสดุปรับปรุงลำเหมืองแม่ปอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาดมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ แห่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2022
จ้างทำตรายางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อหมึก OKI รุ่น ฺ432/ฺ412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2022
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียง เทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค ๗๙๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2022
ลานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2022
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2022
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ(ลำห้วยปูลิงแม่ยะณี) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 Apr 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙,๔๒๐-๕๙-๐๐๒๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
ซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI๒)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) สำหรับปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๙-๖๕-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยฉ ๘๒๕๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
จ้างซ่อมรถไถฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัว Home Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ซื้อชุดตรวจไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย Antigen (Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์บ้านแม่กลางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ช่วงอายุ ๒-๖ ปี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (การส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๖๖๓๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสนามกีฬาบ้านอ่างกาน้อย หมู่ที่ ๑๗ บ้านอ่างกาน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก (การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022